Algemene voorwaarden BeMore!

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BeMore! en de opdrachtgever.
 2. De onderhevige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BeMore!, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door BeMore! vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Gedurende de overeenkomst heeft BeMore! het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 7. Indien BeMore! niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat BeMore! het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 8. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 9. Een project (of opdracht) wordt pas officieel geboekt als de eerste factuur is betaald aan BeMore!.
 10. Elk misbruik tegen of van BeMore! en haar medewerkers – in elk medium of formaat – zal resulteren in de annulering van het project. Alle openstaande en ongefactureerde services zijn per direct opeisbaar.
 11. BeMore! zal in haar werkzaamheden geen tekst, afbeeldingen of andere gegevens opnemen die naar eigen goeddunken immoreel, aanstootgevend, obsceen of illegaal zijn.
 12. In het ergste geval dat door het niet tijdig inleveren van de materialen of het uitblijven van antwoorden van de opdrachtgever waardoor het project niet op tijd afgesloten kan worden, kan de looptijd van het project alleen verlengd worden na nader overeen te komen kosten.

Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van BeMore! zijn vrijblijvend.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan BeMore! opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop BeMore! haar aanbieding baseert.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht BeMore! niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden BeMore! niet.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige werkzaamheden.

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand:

Annulering

 1. Indien de opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd opschort, dan worden 25% van het resterende bedrag in rekening gebracht. Mocht de opdracht na opschorting door de opdracht gever geannuleerd worden wordt het resterende bedrag in rekening gebracht.
 2. Indien de opdracht wordt geannuleerd door de opdrachtgever, wordt het resterende bedrag in rekening gebracht.
 3. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. BeMore! zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. BeMore! heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, met kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 3. BeMore! kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
 4. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan BeMore! afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. BeMore! is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
 5. BeMore! zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd zijn met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan BeMore! aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BeMore! worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan BeMore! zijn verstrekt, heeft BeMore! het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door BeMore! voorgeschreven specificaties.
 4. Indien de opdrachtgever aan BeMore! informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 5. De opdrachtgever dient BeMore! alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.
 6. De opdrachtgever vrijwaart BeMore! voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 7. De opdrachtgever is gehouden BeMore! onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BeMore! zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal BeMore! de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal BeMore! daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Opleveringstermijn

Alle door BeMore! genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. BeMore! spant zich er naar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. De duur van de uitvoering van de werkzaamheden kan beïnvloed worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die de opdrachtgever verstrekt en/of door de medewerking die wordt verleend.

BeMore! is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden – die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan – niet meer gehaald kunnen worden.

Evenmin is BeMore! gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen.

Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de  overeenkomst of een andere actie jegens BeMore!. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van BeMore!.

Prijzen en tarieven

 1. De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en in euro’s.
 2. BeMore! heeft het recht de tarieven jaarlijks te wijzigen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de opdrachtgever in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. BeMore! is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan BeMore!, dat in redelijkheid niet van BeMore! mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Facturatie en betaling

 1. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan BeMore! verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is de opdrachtgever een consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.
 4. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
 5. BeMore! kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan BeMore! verschuldigde bedragen betaald heeft.
 6. Rechten worden aan de opdrachtgever verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig heeft betaalt.

Retentierecht

BeMore! kan een beroep doen op haar retentierecht en in dat geval producten van de opdrachtgever onder zich houden, totdat de opdrachtgever alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van BeMore! heeft voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is aan BeMore!. BeMore! is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van haar retentierecht.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur, logo’s, ontwerpen, e.d., hierna te noemen “werk”, die BeMore! in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij BeMore! of bij haar licentiegever(s).
 2. BeMore! verleent aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens BeMore! heeft voldaan.
 3. Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Alle rechten van intellectuele eigendom op het werk berusten uitsluitend bij BeMore! of bij haar licentiegever(s).
 4. Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke overeenkomst overeenkomen.
 5. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van BeMore!, dan heeft BeMore! het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die BeMore! daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij BeMore! voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 7. BeMore! is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden. In dit kader heeft BeMore! het recht de naam en/of het logo van de opdrachtgever en een link naar de website van de opdrachtgever op haar website te plaatsen.

Eigendomsvoorbehoud

BeMore! blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van BeMore! op grond van wat voor met BeMore! gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan BeMore! zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Voordat het eigendom is overgegaan op de opdrachtgever, mag de opdrachtgever de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. Indien BeMore! een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft BeMore! het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. Dit betekent dat als het project voor voltooiing wordt geannuleerd, BeMore! het eigendom van alles behoudt en geen rechten worden verleend om deze te gebruiken.

Eigendom

Eigendom van de materialen blijft ten allen tijde bij de opdrachtgever (of de personen die ze aan de opdrachtgever in licentie hebben gegeven) wanneer de opdrachtgever materialen levert aan BeMore!. De opdrachtgever verleent BeMore! een royaltyvrije licentie om ze voor het project te gebruiken en om kopieën in de bedrijfsadministratie te bewaren door ze naar BeMore! toe te sturen. BeMore! is niet verantwoordelijk voor enige schade of gevolgen als de door de opdrachtgever verstrekte materialen inbreuk maken op de rechten van iemand anders of onwettig of illegaal zijn. De opdrachtgever zal BeMore! schadeloos stellen en alle schade, kosten, vergoedingen, uitgaven en juridische kosten betalen op basis van schadevergoeding die BeMore! oploopt omdat de opdrachtgever materiaal inbreuk-makend, onwettig of illegaal is in enig land.

Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de oplevering aan BeMore! kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BeMore! in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, dan zal BeMore! de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is. Dit dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal BeMore! slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het artikel “Opschorting en ontbinding“.

Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Opschorting en ontbinding

BeMore! is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:

Voorts is BeMore! bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van BeMore! op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BeMore! de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

BeMore! behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid en verjaring

 1. BeMore! kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 2. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel Overmacht van deze algemene voorwaarden;
 3. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 4. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. BeMore! is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart BeMore! tegen alle aanspraken ter zake.
 5. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van regelmatige back-ups. BeMore! is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.
 6. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan BeMore! niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 7. BeMore! is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
 8. BeMore! is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.
 9. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van BeMore!, maakt.
 10. BeMore! kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
 11. BeMore! is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 12. Iedere aansprakelijkheid van BeMore! voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
 13. Indien BeMore! aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BeMore! beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van BeMore! gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 14. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens BeMore!, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van BeMore! is onder andere sprake indien BeMore! verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens BeMore! de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen, ziekenhuisopname en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door BeMore! zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van BeMore! ten gevolge waarvan BeMore! haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover BeMore! ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BeMore! gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BeMore! gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en BeMore! zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BeMore! niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar BeMore! is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en BeMore! worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar BeMore! gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat BeMore! zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 3. BeMore! is een onafhankelijke aannemer en niet de werknemer van de opdrachtgever, en daarom zijn alle wetten volgens welke het eigendom van auteursrechten op werken die door een werknemer zijn gemaakt automatisch aan de werkgever worden overgedragen niet van toepassing, volgens de Amerikaanse copyrightwetgeving of andere wetten overal ter wereld.

01.01.2022